صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » برگزاری دوره آموزشی با عنوان “آشنایی به نحوه ثبت و بارگذاری مستندات در میزخدمت”

برگزاری دوره آموزشی با عنوان “آشنایی به نحوه ثبت و بارگذاری مستندات در میزخدمت”

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
تعداد بازدید : 283

برگزاری دوره آموزشی با عنوان “آشنایی به نحوه ثبت و بارگذاری مستندات در میزخدمت”

مدیریت نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی در نظر دارد نسبت به برگزاری این دوره آموزشی در تاریخ 7 مهر 98 در محل سالن شورای این معاونت اقدام نماید.

قابل توجه کلیه مسئولین فنی و مراجعه کنندگان محترم

نظر به لزوم آشنایی کامل مسئولین فنی محترم واحدهای تحت نظارت، به اطلاع می رساند این مدیریت اقدام به برگزاری دوره آموزشی “آشنایی به نحوه ثبت و بارگذاری مستندات در میزخدمت”  در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۸ از ساعت ۹ صبح (به مدت ۴ ساعت) در محل سالن شورای این معاونت نموده است. لذا ضروری است مسئول فنی محترم آن موسسه در اسرع وقت نسبت به پرداخت هزینه به مبلغ “یک میلیون ریال” به شماره حساب ۳۵/۲۷۶۱۹۰۰۳۵ بانک ملت شعبه هجرت به نام درآمدهای اختصاصی مدیریت نظارت بر موادغذایی با شناسه ۴۹/۱۱۰۰۵ اقدام و رسید آن به همراه معرفی نامه واحد تولیدی مربوطه جهت ثبت نام از طریق میز خدمت بارگذاری گردد.

* ارائه اصل فیش واریزی در زمان حضور در جلسه الزامی است.

لازم به ذکر است به افراد شرکت کننده، گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد. ضمنا در صورت تولید در زمان حضور مسئول فنی در دوره آموزشی یادشده، معرفی جانشین به این مدیریت الزامی است.

بدیهی است در صورت عدم شرکت در دوره آموزشی فوق مسئولیت مشکلات احتمالی آتی در ثبت و دریافت مکاتبات متوجه مسئولین ذیربط آن واحد تولیدی محترم می باشد.