خدمات

خدمات

شرح وظايف

-دريافت پرونده هاي نامه ها و ساير مكاتبات و يادداشت هاي اداري و پيام هاي شفاهي و كتبي و توزيع و رساندن آنها بين افراد واحد مربوط يا ساير واحدها

-به كار انداختن و استفاده ازآسانسور جهت حمل و نقل افراد و اشياء

-تهيه چاي و غذا و ساير احتياجات كاركنان واحد مربوط و نگهداري و نظافت لوازم و وسايل آبدارخانه

-حفظ و نگهداري لوازم واحد مربوطه و تنظيف محوطه

-انجام ساير امور مشابه نظير پاسخگويي ،‌حفاظت از اماكن و تجهيزات و وسايل چاپ و تكثير ، ارسال و مراسلامت در صورت محدوديت حجم وظايف محوله طبق دستور مقام مافوق

-نظارت بر امور مربوط به خدمات عمومي

-همكاري در برگزاري همايش ها، كارگاه ها ، جلسات و پذيرايي

-انجام سایر وظایف و امور مربوطه

پرسنل

معرفي پرسنل

مسئول خدمات                   آقاي علي درويش

پیشخدمت                        خانم ز. مفخمیان

پیشخدمت                        خانم م. محسنی

پیشخدمت                        آقای نصیر ناموری

پیشخدمت                        آقای سعید تکلو

پیشخدمت                        آقای ذبیح اله عباس زاده

پیشخدمت                        آقای علی قیامتی

پیشخدمت                        آقای شمسعلی مرادی

پیشخدمت                        آقای هادی ظهرابی

پیشخدمت                        آقای حسین سعیدی فرد