امور ورزشي

امورورزشي

شرح وظايف

-درخواست لوازم و پرسنل مورد نياز تاسيسات ورزشي به منظور تجهيز و اداره آنها

-ارزشيابي كار مربيان تربيت بدني در سطح بخش از طريق دريافت گزارش و بازديد فعاليت ها

-نظارت بر فعاليتهاي سالن ورزش از طريق دريافت گزارش و بازديد

-نظارت بر فعاليتهاي مربوط به تعميم و گسترش ورزش در سطح بخش از طريق دريافت گزارش

-نظارت بر فعاليتهاي امور تربيت بدني محل خدمت

-هماهنگي با مديريت درخصوص ارائه خدمات ورزشي طبق برنامه تنظيمي

-نظارت بر حسن اجراي فعاليت شركتهاي خدماتي و تاسيساتي در اماكن فوق

-درخواست وسايل مورد نياز سالن

-معرفي افراد استفاده كننده از سالن جهت دريافت كارت ورزشي و بيمه ورزشي

-كنترل و نظارت بر ورود و خروج افراد استفاده كننده از سالن

-رسيدگي به وضعيت عمومي سالن

-انجام ساير وظایف و امور مربوطه

پرسنل

معرفي پرسنل

مسئول سالن ورزشي                      آقاي حسن ناصري                تلفن تماس:       ۶۴۴۳۲۴۷۳

رابط ورزشي بانوان                      خانم ش. تجریشی                   تلفن تماس:       ۶۴۴۳۲۴۷۹