حضور و غياب

حضور و غياب

شرح وظايف

-تهيه و تنظيم دستورالعمل به منظور كنترل ورود و خروج اشخاص به معاونت

-كنترل حضور و غياب كاركنان و ثبت و محاسبه مرخصي هاي روزانه و ساعتي

-انجام سایر وظایف و امور مربوطه

پرسنل

معرفي پرسنل

 

مسئول حضور و غياب و اتوماسیون                     خانم ز.موسوی     تلفن تماس:      ۶۴۴۳۲۴۶۵

متصدي حضور و غياب و اطلاعات                    آقاي محسن چراغعلی       تلفن تماس:      ۶۴۴۳۲۴۶۳