انبار

انبار

شرح وظايف

-تطبيق كالاهاي خريداري و تحويل شده به انبار با نمونه اصلي آنها

-رسيدگي موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار و نظارت بر ورود لوازم و اجناس و كالاها و همچنين امضاء كليه اسناد مربوط

-نظارت برتمامي فعاليت ها و اجراي كامل مقررات مالي و انبارداري در انبارهاي تحت سرپرستي و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت نظارت

-درخواست خريد اقلام مصرفي و تحويل

-ثبت و نگهداري اقلام فوق و اقلام غير مصرفي در دفاتر و انبار و سپس آنها به واحدهاي درخواست كننده و توزيع اجناس سهميه بندي شده

-انجام سایر وظایف و امور مربوطه

پرسنل

معرفي پرسنل

مسئول انبار                  خانم ن. هوشیار               تلفن تماس:       ۶۴۴۳۲۴۱۷