نقليه

امورنقليه

شرح وظايف

-ثبت ميزان سوخت و كاركرد اتومبيل ها در دفتر و تحويل به حسابداري و انجام امور مربوط به بيمه و طرح ترافیک وسايط نقليه

-رسيدگي به تصادفات ، تخلفات رانندگان و كليه امور مربوط به تعميرات ، تهيه بنزين و شماره گذاري اتومبيل ها

-كنترل حضور و غياب رانندگان

-نظارت در برآورد هزينه تعمير وسايط نقليه و صدور دستورات لازم به منظور تعمير آنها

-نظارت بر بررسي تقاضاهاي خريد وسايط نقليه و لوازم يدكي آنها و تسليم تقاضاها به اداره كارپردازي جهت خريد

-تامين وسايل نقليه جهت انجام ماموريت ها و بازرسي كارشناسان

-نظارت بر كارهاي روزانه رانندگان

-نظارت برماموريتهاي داخلي شهري و برون شهري

-نظارت بر تميزي ماشين ها

-انجام سایر وظایف و امور مربوطه

 

پرسنل

معرفي پرسنل

مسئول نقليه                      آقاي موسوی                            تلفن تماس:        ۶۶۹۷۷۶۴۱