امور قراردادها

امور قراردادها

شرح وظايف

– پیگیری و انعقاد قرارداد به منظور واگذاري خدمات براساس بسته هاي خدمتي به بخش خصوصي و مبتني به قانون مناقصه و آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه

– تجزيه و تحليل داده ها و مطالعه جهت پیشنهاد قيمت پايه جهت خدمات قابل واگذاري

– كارشناسی و تنظيم كليه قراردادهاي معاونت

– نظارت و بازرسي به نحوه عملكرد شركتهاي طرف قرارداد براساس چك ليست

– تعيين صلاحيت شركتهاي طرف قرارداد.

– انجام سایر وظایف و امور مربوطه .

 

پرسنل

معرفي پرسنل

مسئول امور قراردادها                        آقاي فتاحي                       تلفن: ۶۴۴۳۲۴۷۱