صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت دارو » راهنمای استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)

راهنمای استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تعداد بازدید : 6728

راهنمای استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)

سامانه HIX وظیفه اتوماسیون کلیه امور مربوط به داروخانه ها از قبیل صدور مجوز تأسیس، پروانه تأسیس ، پروانه هاي مسئولین فنی، جابجایی محل داروخانه، انتقال سرمایه و ... را به عهده خواهد داشت.

سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در حال راه اندازي سامانه مدیریت داروخانه هاي کشور می باشد. این سامانه وظیفه اتوماسیون کلیه امور مربوط به داروخانه ها از قبیل صدور مجوز تأسیس، پروانه تأسیس ، پروانه هاي مسئولین فنی، جابجایی محل داروخانه، انتقال سرمایه و … را به عهده خواهد داشت. بدیهی است پس از راه اندازي این سامانه کلیه تعاملات مؤسسین و مسئولین فنی با واحد امور داروخانه دانشگاهها بصورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت. جهت فراهم سازي مقدمات اجراي سامانه مدیریت امور داروخانه ها، سازمان غذا و دارو طرحی را جهت جمع آوري اطلاعات داروخانه هاي موجود و صدور پروانه الکترونیکی مختص داروخانه و مسئولین فنی تعریف نموده است. کلیه داروخانه هاي کشور موظف هستند که اطلاعات داروخانه، مؤسسین و مسئولین فنی خود را در این سیستم وارد نمایند. در ادامه سعی خواهد شد این سامانه معرفی گردد.

» راهنمای استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)

» اطلاعیه های مدیریت دارو و مواد مخدر